Bezpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE MEDIACJE

EDUKACJA PRAWNA

POWIAT CIECHANOWSKI

 

 

Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 2. Zgłoszeń na porady dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu – 602 – 721 – 357;
 3. Lokalizacja punktu, data i godzina zostanie ustalona z osobą obsługującą zapisy;
 4. Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej (wykaz punktów poniżej). Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę przez telefon lub przez Internet, po wcześniejszym spełnieniu wymagań nieodpłatnej pomocy prawnej. Bliższe informacje pod numerem/adresem e-mail jak do zapisów;
 5. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
 6. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 2. Pierwsza porada może mieć charakter rozpoznawczy sprawy, jeśli nie można rozwiązać problemu na jednym spotkaniu z osobą świadczącą poradnictwo. Osoba uprawniona może zostać poproszona o zapisanie się na kolejne porady w celu kontynuowania rozwiązywania problemu.
 3. W razie konieczności skierowania sprawy do polubownego rozwiązania osoba udzielająca porady może zaproponować przeprowadzenie, w punkcie na terenie Powiatu, spotkania mediacyjnego.
 4. Po udzielonej poradzie osoba uprawniona ma możliwość wypełnienia anonimowej ankiety o jakości usług i wartości merytorycznej porady.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niebędącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności art. 69d ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1666). W sprawach cudzoziemców prosimy o indywidualny kontakt.

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 602 721 357
lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej 
pomocprawna@ciechanow.powiat.pl
Zapisu można dokonać w godzinach:
poniedziałek 10.00 – 16.00
wtorek – piątek  9.00 – 15.00

 

 

HARMONOGRAM  DYŻURÓW:


1) Punkt w Ciechanowie Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
– tel.602 721 357, pomocprawna@ciechanow.powiat.pl

Radca prawny – Dorota Żbikowska
Radca prawny – Adam Olszewski
Z-ca radcy prawnego – Magdalena Kalinowska

Z-ca radcy prawnego – Janusz Rykowski

- poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00
- wtorek       - od godz. 12.00 do godz. 16.00
- środa        - od godz. 12.00 do godz. 16.00
- czwartek     - od godz. 14.00 do godz. 18.00
- piątek       - od godz. 14.00 do godz. 18.00

2) Punkt w Glinojecku ul Polna 2C, 06-450 Glinojeck
tel:  602 721 357, pomocprawna@ciechanow.powiat.pl

Adwokat – Edyta Kraszewska
Adwokat – Anna Uznańska
Z-ca adwokata – Maciej Uznański

- poniedziałek –  od godz. 8.00 do godz. 12.00
- wtorek       - od godz. 10.00 do godz. 14.00
- środa        - od godz. 12.00 do godz. 16.00
- czwartek     - od godz. 14.00 do godz. 18.00
- piątek       - od godz. 14.00 do godz. 18.00.

3) Punkt  w Grudusku , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
tel. 602 721 357,  pomocprawna@ciechanow.powiat.pl

Adwokat – Łukasz Majewski
z-ca adwokata – Wiktor Kołakowski  
Radca prawny – Sławomir Brzeziński
Z-ca radcy prawnego – Adam Olszewski

- poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00
- wtorek       - od godz. 10.00 do godz. 14.00
- środa        - od godz. 12.00 do godz. 16.00
- czwartek     - od godz. 14.00 do godz. 18.00
- piątek       - od godz. 13.00 do godz. 17.00.


4) Punkt w Gołyminie Ośrodku, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin Ośrodek
tel. 602 721 357,  pomocprawna@ciechanow.powiat.pl

Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

- poniedziałek – od godz. 12.00 do godz. 16.00
- wtorek         – od godz. 12.00 do godz. 16.00
- środa          – od godz. 12.00 do godz. 16.00
- czwartek      – od godz. 12.00 do godz. 16.00
- piątek          – od godz. 08.00 do godz. 12.00

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

POWIAT CIECHANOWSKI

Jednostki te świadczą poradnictwa z zakresu rozwiązywania problemów: rodzinnych, psychologicznych, pedagogicznych, pomocy społecznej, alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy domowej, interwencji kryzysowej, bezrobocia, pokrzywdzonych przestępstwem, konsumenckich, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492).

 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna tutaj.

 

Powrót na początek strony