Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

na stronę(1)(4).jpg


TABLICA-dofinansowane-ze-środków-2023-02-28.jpg

Zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z przebudową drogi nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00. Zrealizowany zakres prac to: wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej konstrukcji z jezdnią o szerokości 6m, budowę obustronnych chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. Zadanie dofinansowano z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Glinojeck.

318531842_589521103176296_5139954124638149920_n.jpg

 318537153_589521353176271_5646793555685057874_n.jpg

 

 


 

WZOR-INFORMACJI-NA-TABLICE-OGLOSZEN_1_.jpg

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z utworzeniem ścieżki edukacyjno- ekologicznej  w DPS w Ciechanowie w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”. W ramach zadania zostały zakupione elementy edukacyjne w postaci kostek wiedzy, labirynty, tablice edukacyjne, puzzle. Otwarcie ścieżki odbyło się podczas pikniku edukacyjnego dla mieszkańców PDS przy ul. Kruczej i ich rodzin. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu w wysokości 70 312,50 zł otrzymanemu w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

311877312_185151007358397_975600843399588750_n.jpg

311588622_185151484025016_6401883942235845389_n.jpg

311586532_185151627358335_2137766503222857171_n.jpg


Nasielsk - Gąsocin-1.jpg

Zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z przebudową drogi Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów – w miejscowości Gąsocin. W ramach zadania zostały wybudowane, zjazdy, chodniki, wykonano nową nawierzchnię i niezbędne instalacje. Dodatkowo został wybudowany chodnik do wiaduktu kolejowego i zwiększono ilość miejsc postojowych przy Kościele Parafialnym w Gąsocinie. Zadanie dofinansowano z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Generalnym Wykonawcą była Firma Strabag Sp. z o.o., inwestycję prowadził i nadzorował Powiatowy Zarząd Dróg
w Ciechanowie .

                  292230488_459973059464435_7722620105141940419_n(1).jpg

293724824_459973346131073_5229593615610308342_n — kopia.jpg

 


logo-na-www_przycięte.jpg

            Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola Młocka-Luszewo przejście przez Wolę Młocką.

 

Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 937 449,54 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola Młocka-Luszewo przejście przez Wolę Młocką na odcinku od km 16+805,00 do km 17+547,00”.

Przebudowa drogi obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni, wykonanie zjazdów na posesje oraz budowę chodnika dla pieszych. Planuje się przebudowę trzech skrzyżowań z drogą powiatową nr 1234W oraz dwiema drogami gminnymi. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne. Wzmocnione i utwardzone kruszywem zostaną pobocza wzdłuż drogi.

Planowana wartość zadania wynosi 2 794 550,00 zł.


logo-na-www_przycięte.jpg

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów- Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km7+180,00 do km 11+350,00”.

Zakres prac obejmuje rozbudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 4,860 km poprzez:

- wzmocnienie i poszerzenie jezdni,

- przebudowę skrzyżowań i  zjazdów indywidualnych do nieruchomości sąsiadujących z drogą,

- przebudowę przepustów poprzecznych pod drogą wraz z odbudową rowów przydrożnych

- wykonanie nowych poboczy,

- wprowadzenie nowej organizacji ruch wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami poprawiającymi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość inwestycji 3 891 924,62 zł, w tym dofinansowanie 2 724 347,23 zł.


logo-na-www_przycięte.jpg

Wirtualna strzelnica w Powiecie Ciechanowskim

W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom  szkół, prowadzącym działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa.

Powiat Ciechanowski pozyskał na ten cel z Ministerstwa Obrony Narodowej środki w kwocie 114 400,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 143 000,00 zł.


 

logo-na-www_przycięte.jpg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów

 

Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 480 635,50 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin – Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80”.

Przebudowa drogi przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów na posesje, budowę chodnika dla pieszych oraz zatoki postojowej. Planuje się przebudowę siedmiu skrzyżowań z drogami gminnymi oraz uporządkowanie zieleni przydrożnej. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 115 193,58 zł.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony